Thomas Mann

Thomas Mann

1875-1955
THO­MAS MANN, 1875’te Al­man­ya’da doğ­du. 1898’de yayımla­dığı ve Der kleine Herr Friedemann (Küçük Fri­ede­mann) adı altında top­ladığı ilk öyküle­rinde, da­ha çok Scho­pen­ha­uer, Ni­etzs­che ve Wag­ner’in et­ki­si altında ka­la­rak sa­nat­çının ya­rat­ma so­ru­nu­na odak­lan­mış­tı. Bu ilk öy­küle­rinin ardından Mann’ı asıl üne ka­vuş­tu­ran Buddenbrooklar adlı toplum­sal ro­man yayımlandı. 1903’te Tonio Kröger, 1912’de Venedik’te Ölüm yayımlandı. Daha sonra Büyülü Dağ’ı ya­zan Mann, Hit­ler ik­ti­da­ra ge­lince Al­man­ya’dan ayrıldı. 1936’da ABD va­tan­daş­lı­ğına geç­ti ve Al­manya’nın ka­ranlık tab­lo­su­nu çiz­di­ği Yusuf ve Kardeşleri dört­l­e­me­si­ni yayımladı (1933-1942). Dört­le­me­nin ar­dından yaz­ma­ya ko­yul­du­ğu Doktor Faustus’ta ise bes­te­ci An­dre­as Le­ver­kühn’ün yaşam­öy­kü­sünün ışığında, Al­man kül­tü­rü­nün bar­barlığa ye­nik düşme­si­ni an­lattı. 1929’da Nobel Ede­biyat Ödülü’nü alan Mann, 1955’te Zü­rih’te öldü.

Thomas Mann Eserleri
Thomas Mann Blog İçerikleri

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

Kitabın İçinden: Doktor Faustus

Kitabın İçinden: Doktor Faustus

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

Gabriel García Márquez’i Biçimlendiren 24 Kitap

Thomas Mann'la İlk Temas

Thomas Mann'la İlk Temas